Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Bokmässan

På årets bokmässa pratade vi om Bibblan svarar under rubriken ”Snabbspår” till de digitala möjligheterna. Vårt fokus låg på den mångspråkiga delen av Bibblan svarar och möjligheterna att erbjuda en mångspråkig svarstjänst i förhållande till ett mer övergripande tillgänglighetsperspektiv, där man i stället satsar på klarspråk eller lättläst svenska.

 

Alla presentationer i KB:s monter filmades och finns tillgängliga här.

Annonser

Filed under: flerspråkighet, referenskällor, samverkan

Bibblan svarar blir en flerspråkig webbsida.

I dag, 24 mars, blir Bibblan svarar en flerspråkig webbsida på riktigt! Varje språk får en egen startsida som i princip motsvarar den svenska sidan, som nu är översatt till arabiska, engelska, finska, franska, persiska, polska, ryska och spanska.

På startsidan hittar man språkvalet i en drop-down längst uppe till höger. Väljer man ryska är det den ryska startsidan man kommer till, och där är det de tidigare ryska frågorna som syns. Navigeringsknapparna är översatta till ryska och under ”Vi som svarar” hittar man förstås de ryskspråkiga operatörerna.

Vår förhoppning är att det tydligare ska synas att Bibblan svarar verkligen är en flerspråkig frågetjänst och att det ska uppmuntra till fler frågor på andra språk. Glöm inte att tipsa om tjänsten när ni på era bibliotek möter användare med ”Bibblan svarar-språken”. Kom också ihåg att de operatörer som svarar på andra språk också har många specialkunskaper när det gäller kultur, litteratur m.m. från olika delar av världen. Använd gärna deras kompetens!

Filed under: flerspråkighet,

En interkulturell mötesplats där alla är välkomna med sina frågor.

Den sociala rollen och den öppenhet som har gjort det möjligt att tänka på biblioteken som ett rum för alla är en av de viktigaste funktioner som anknutits till verksamheten idag. Biblioteket har i många fall varit en plats där skillnader respekteras och där mångfalden uppfattas som en tillgång. Amanda Peralta kommenterar i boken ”Bibliotek – mötesplats i tid och rum” att folkbiblioteket i Sverige har varit en inkörsport till samhället för många nykomna i landet och en plats där tolerans råder. En plats där man kan läsa böcker på det egna språket och det även erbjuds en möjlighet att lära sig det nya språket. Språket som kommer att hjälpa dem att bli aktiva medborgare utan att glömma sitt modersmål. 

Den som har ett annat modersmål än svenska, teckenspråk eller nationellt minoritetsspråk ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.”

Det är en av de huvudsakliga bestämmelserna i lagen som finns i Propositionen om ny lag: ”Språk för alla” från 2009.

Men idag kan man fråga sig vilken roll det virtuella biblioteket kan spela för användare som har ett annat modersmål än svenska. Vi i Fråga biblioteket vill starta en dialog och strävar efter en parallell uppväxt i vår omgivning för att kunna spegla dessa användares behov.

Att hitta information om Sverige på sitt eget språk eller kunna ställa frågor innan de behärskar det svenska språket kan många gånger underlätta deras integration och hjälpa dem att förstå deras omgivning på ett enklare sätt.

Elever som läser sitt modersmål har också rätt att ställa frågor på sitt eget språk på samma sätt som andra studenter gör det i Sverige. Precis som det står i propositionen ska det finnas möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Många av dessa användare vill också kunna ta kontakt med biblioteket när de inte kan ta sig till den fysiska lokalen. Idag finns det många digitala resurser på flera olika språk som t ex böcker, spel, viktiga dokument, program samt dokumentärer som kan användas på nätet.

Vi vill erbjuda en digital referenstjänst som kan komma att betraktas som en interkulturell mötesplats där alla är välkomna med sina frågor.

Montserrat Arias – Internationella Biblioteket

Filed under: flerspråkighet

Frågor på flera språk i Svarsbanken

Vi fortsätter med att integrera den flerspråkiga delen i verksamheten. Det är ett område som är viktigt för oss och som vi vill kunna utveckla och förbättra ännu mer. Den här veckan kommer vi att publicera fler frågor på flera språk i Svarsbanken. http://fragabiblioteket.wordpress.com/ 

Vi har med stor glädje sett att det finns kommentarer till några av de frågor som vi har publicerat tidigare och vi hoppas att detta bara är början av en kontinuerlig ökning av intresset från flera användare.

/Montserrat Arias

Filed under: flerspråkighet

Fråga biblioteket på andra språk

I den flerspråkiga delen svarar vi på dina frågor på ditt språk! Bibliotekarier från både folk- och forskningsbibliotek över hela landet hjälper dig att hitta bra informationskällor, tipsar om litteratur, webbsidor och ger dig vägledning. Du kan fråga oss på tolv olika språk.

Medvetenheten om den mångspråkiga verkligheten behöver lyftas och mångfald ska ses som en tillgång. Biblioteket ska utvecklas som en interkulturell mötesplats, både fysiskt och virtuellt. Idag vet man vikten av att ha kontakt med sitt modersmål och den egna kulturen genom böcker, träffar eller Internet.

Fråga biblioteket på andra språks övergripande mål är att främja integration och demokrati genom att ge likvärdig biblioteksservice åt personer i Sverige som inte läser och skriver det svenska språket. Vi vill på detta sätt underlätta deras integration och aktiva deltagande i det svenska samhällslivet på alla nivåer.

Vi inser att det är oerhört viktigt att ha tillgång till rätt information och vi skulle vilja vara med och hjälpa dem med deras frågor redan från början. I vår verksamhet finns det möjlighet att ställa frågor till våra bibliotekarier på arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, spanska och tyska och det kostar ingenting.

Det finns också en stor grupp användare som vi vill nå, nämligen alla dessa elever som har ett annat modersmål än svenska. Det är väldigt viktigt att alla dessa elever behåller och utvecklar sitt språk med tanke på alla möjligheter som öppnas för dem i framtiden, oavsett om de stannar i Sverige eller flyttar utomlands.

Den samordnare som arbetar särskilt med den mångspråkiga delen av tjänsten är Montserrat Arias vid Internationella biblioteket i Stockholm.

/ Expertgruppen för Fråga biblioteket

Filed under: flerspråkighet

Förslag till kommunikationskanaler på webbplatsen

E-post

E-postfrågor är den centrala delen av tjänsten idag och bör fortsätta att vara en central del av en framtida tjänst.

Chatt

Chatt är en viktig kanal för en framtida tjänst. Dels för att det är en kommunikationsform som blir vanligare även högre upp i åldrarna, dels för att det är en kanal som lämpar sig väl för virtuella samtal. Den framtida tjänsten bör satsa ordentligt på att öka användningen av chatten, vilket vi tror låter sig göras med ganska enkla medel.

Användningen av chatten är helt beroende av att vägen in är enkel, vilket kan lösas med s.k. chattwidgets. En chattwidget är ett chattfönster som är en direkt väg in till ett chattsamtal. Användare skulle med ett system som stöder chattwidgets kunna börja chatta med en operatör direkt från vilken webbplats som helst som tjänsten har ett samarbete med. Tjänsten skulle kunna ha ett obegränsat antal chattingångar på önskvärda ställen på webben, jämfört med att som idag bara ha ingångar via bibliotekens webbsidor.

Chatten bör också vara kompatibel med de vanligaste systemen för IM, Instant Messaging, t.ex. MSN och Meebo, så att användare kan få kontakt direkt från sin egen chattklient.

Sms

En framtida tjänst bör kunna ta emot frågor och svara via sms. Sms är med sitt begränsade antal tecken m.m. ingen idealisk kanal för varken referensfrågor eller handledning, men vi anser att tjänsten ska inkludera frågor via sms som ett led i en strategi att finnas i ”nya” digitala miljöer.

Svarsbank

Svarsbanken kan byggas ut och utvecklas. Den bör också integreras med frågeingångarna så att de finns sida vid sida på en startsida på webben. Svarsbanken fungerar som en bra väg in för användare att få upp ögonen för tjänsten. Möjligheten för användare att själva besvara frågor anser vi bör finnas i syfte att rikta tjänsten många-till-många snarare än endast en-till-en eller en-till många. På sikt skulle man kunna utveckla en semantisk sökfunktion i Svarsbanken

Språk

Webbplatsen ska finnas i versioner på samtliga språk som tjänsten tillhandahålls på. Idag 10 språk utöver svenska.

Mobila gränssnitt

Den framtida tjänstens webb bör utvecklas så att den är anpassad för att nå även från mobila plattformar, dvs. fungera i gränssnitt för surf i mobiltelefon.

/ Expertgruppen för Fråga biblioteket

Filed under: chatt, e-post, flerspråkighet, mobilt, sms

Arkiv

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.

SAMORDNARE

Sofia Murray
sofia.murray@malmo.se
Malmö stadsbibliotek

Gunilla Fors
gunilla.fors@malmo.se
Malmö stadsbibliotek