Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Verksamhetsberättelse för Fråga biblioteket – 2009

Inledning

Den nationella virtuella referenstjänsten Fråga biblioteket administreras av Informations- och lånecentraler i samverkan, ILS, tillsammans med Avdelningen för Nationell samverkan på Kungliga biblioteket. Under 2009 har Fråga biblioteket utvärderats på uppdrag av KB.

Vad har hänt under 2009

Expertgruppen planerade att 2009 skulle bli ett år med många förändringar för Fråga biblioteket. Året inleddes med ett användarmöte för den flerspråkiga delen av Fråga biblioteket i januari.

I mars anordnade Expertgruppen en nationell konferens i Stockholm, Den kommunikativa bibliotekarien. I den presenterades nya idéer för att förtydliga och utveckla verksamhetsidén. Förändringarna lades dock på is med anledning av utvärderingen som gjordes under sommaren 2009.

Expertgruppen

Expertgruppen bestod av 9 medlemmar plus ordförande Åsa Berglund, ILS Malmö. Några medlemmar byttes ut i Expertgruppen under året. Lars Nordesjö anställdes som KB:s samordnare för tjänsten i februari. Montserrat Arias anställdes i mars som samordnare för den mångspråkiga delen på Internationella biblioteket. Karin Sjöstrand är vikarie för Ulrika Haak från Uppsala Universitet och Carola Beijer tog vid efter Linda Johansson vid Informations och lånecentralen i Malmö i april. Kajsa Wictorin var vikarie under Carolas föräldraledighet.

Kvalitet och kompetensutveckling

Användarmöte för den flerspråkiga delen

På mötet deltog 35 kontaktpersoner och operatörer. Vi hade diskussioner om FB:s målgrupper, frågehantering, länksamling och i ett grupparbete gjorde vi olika förslag från grupperna på organisationer som kan vara aktuella för marknadsföringen.

Konferens, temadag och studiebesök

Under 2009 har Expertgruppen erbjudit flera aktiviteter för systemansvariga, operatörer och kontaktpersoner från folk- och forskningsbibliotek.

Fråga bibliotekets nationella konferens Den kommunikativa bibliotekarien – kvalitet i virtuellt referensarbete ägde rum i Stockholm den 25 mars med föreläsningar om kvalitet i virtuellt referensarbete. Dagen efter hade vi två parallella aktiviteter. Den ena aktiviteten bestod i en temadag, som var en uppföljning av konferensen. Under temadagen arbetade vi aktivt vidare med frågor från konferensen i workshop-form.

Fråga biblioteket har haft ett långvarigt samarbete med Kunskapskanalen genom Kunskapsspanarna. Därför bestämde vi oss för ett studiebesök hos Kunskapskanalen som en andra aktivitet där våra besökare bland annat fick veta mer om kanalens redaktionella arbete, profil och syn på folkbildning.
Utöver det har några administratörer och operatörer under vintern testat en ny programvara för chatt (RefChatter).

Marknadsföring

Expertgruppen har under året marknadsfört Fråga biblioteket i olika sammanhang, för olika grupper och via olika kanaler.

Fråga biblioteket deltog med en affischutställning under Biblioteksdagarna i maj i Uppsala.

Fråga biblioteket fick positiv uppmärksamhet i flera publikationer bland a i tidskriften Tara, i Info Trend där man jämförde Fråga biblioteket med några andra kommersiella frågetjänster. Resultatet blev att Fråga biblioteket står sig mycket väl i den konkurrensen. 8 sidor publicerade en artikel om den flerspråkiga tjänsten.

Vi har under året använt oss av de trycksaker och marknadsföringsmaterial som fanns från förra året. Vi har fortsätt med länksamarbeten med webbsidor som har liknande målgrupper.
Fråga bibliotekets svarsbank som lanserades i december 2008 har fungerat som en sökmotoroptimering för tjänsten.

Fråga biblioteket har marknadsförts genom Kunskapsspanarna, samarbetet med Kunskapskanalen.
Idéer samlades för att skapa en ny grafisk profil, nytt namn på tjänsten och ny webbplats tillsammans med marknadsavdelningen vid Stockholm stadsbibliotek. Några av tankarna presenterades på den nationella konferensen, men på grund av väntan på resultatet av den utvärdering som gjordes under våren och sommaren har några förändringar inte genomförts under 2009. Förutom att genomföra förändringar som tidigare nämnts är tanken framöver bland annat att arbeta mer med den sociala webben som arena för Fråga biblioteket.

Samarbeten

Det samarbete som Fråga biblioteket och Kunskapskanalen har haft under flera år upphörde vid årsskiftet 2009/10.

Samarbetet mellan kanalen och biblioteken fortsätter dock i andra former framöver. Både från Kunskapskanalen och från bibliotekshåll vill vi behålla samarbetet, då vi ser gemensamma uppdrag i t ex folkbildningen. Samarbetet måste dock ske effektivt och med maximalt utbyte för båda parter.

Svarsbanken

I december 2009 fyllde Svarsbanken ett år. Under året har den haft drygt 68 000 besök, 438 publicerade frågor/svar och 79 kommentarer (dvs. tillägg till de svar som publicerats). Varje dag har Svarsbanken i snitt 188 besök. Det vanligaste är att människor googlar sig in på webbplatsen när de letar information av något slag.

Vi började fylla på Fråga bibliotekets Svarsbank med frågor från de ytterligare 10 språk som man kan ställa frågor på till Fråga biblioteket. Det är viktigt att tydliggöra och marknadsföra att Fråga biblioteket finns på flera språk och ett sätt att visa det är genom Svarsbanken

Utvärderingen

I början på året beställde KB och Kulturrådet en utvärdering av FB. I samband med det har några aktiviteter ägt rum:

I början av juni hölls en workshop i scenarioplanering. Där deltog en stor del av Expertgruppen, samt representanter för Kulturrådet och KB. Möjligheterna för Fråga biblioteket diskuterades i olika framtida scenarion, sättet att organisera tjänsten så att högsta kvalitet alltid skulle upprätthållas i det som levereras m.m.

Resultatet av utvärderingen diskuterades med Expertgruppen i slutet av augusti i Malmö. Utvärderingen togs upp i Nationella referensgruppen, KBs referensgrupp, som fungerar som remissinstans och rådgivare i strategiska frågor.

Sammanfattande statistik

Under 2009 har Fråga biblioteket mottagit 18 448 frågor, varav 14 682 via e-post och
3 766 via chatten. Via de centrala ingångarna, d.v.s den nationella tjänsten, är det en nedgång med 1,5 % för e-posten och en uppgång för chatten med 3 %.

Åsa Berglund, ILS Malmö Stad
Ordförande för Expertgruppen för Fråga biblioteket

Annonser

Filed under: verksamhetsberättelse

Följ oss i twitter!

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.

%d bloggare gillar detta: